Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytymisen parantaminen

15-24-vuotiaat nuoret kulkevat liikenteessä autoilla, mopoilla, mopoautoilla ja muilla moottoriajoneuvoilla. Samalla kun kulkuneuvojen valikoima on laajentunut, ovat myös onnettomuudet lisääntyneet. Tästä on tullut valitettavasti myös suurin nuorten liikkumiseen liittyvistä ongelmista. Vuosina 2016-2018 noin 45 nuorta kuoli vuosittain liikenneonnettomuuksissa, loukkaantuneita oli noin 4 500. Liikenneturvan mukaan vuonna 2017 liikenteessä vakavasti loukkaantuneita nuoria oli 186. Suurin osa liikenneonnettomuuksissa menehtyvistä nuorista kuolee henkilöauto-onnettomuuksissa.

Synkät tilastotiedot kertovat, että nuoret ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa. Erityisesti nuorille mopoilijoille sattuu paljon onnettomuuksia: joka neljäs kaikista liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista oli mopoilija. Kun ottaa huomioon kaikki Suomessa tapahtuvat liikenneonnettomuudet, käy ilmi, että joka kolmas liikenteessä loukkaantunut on nuori, vaikka nuorten osuus väestöstä on vain 12 prosenttia. Onnettomuustilastoja tarkastellessa herää kysymys, miksi nuorille sattuu niin paljon liikenneonnettomuuksia ja miten nuorten liikennekäyttäytymistä voitaisiin parantaa?

Nuorten asennoituminen liikenteeseen

Mahdollisuus itsenäiseen liikkumiseen esimerkiksi omalla autolla on nuorille iso askel kohti aikuisuutta. Itsenäistymiseen liittyy olennaisena osana myös halu kyseenalaistaa auktoriteetteja, mikä näkyy selkeästi myös nuorten liikennekäyttäytymisessä. Erityisesti nuorten miesten ajotyyliä kuvaa impulsiivisuus, piittaamattomuus ja riskien ottaminen. Se näkyy myös onnettomuustilastoissa: neljä viidestä onnettomuuksissa menehtyneestä nuoresta oli miehiä. Ajokokemuksen puuttumisen lisäksi onnettomuusriskejä aiheuttavat elämänkokemuksen puute ja piittaamattomuus liikennesäännöistä.

Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan nuoret itse arvelevat suurimpien riskien liikenneturvallisuudelle olevan humalassa ajamisen, ylinopeuden ja näyttämisen halun. Nuoret suhtautuvat erittäin kielteisesti humalassa ajamiseen. Siitä huolimatta 13 prosenttia nuorista ajaa omasta mielestään hyvin myös humalassa. Nuorten liikennekäyttäytymisestä puhuttaessa on tärkeää korostaa, että valtaosa nuorista ajaa turvallisesti ja välttää turhien riskien ottamista. Kaikista nuorista riskikuljettajien osuuden arvellaan olevan noin 10-17 prosenttia.

Tyypillisimmät nuorille sattuvat onnettomuudet

Nuorille tapahtuvat liikenneonnettomuudet johtuvat usein omien ajotaitojen yliarvioinnista sekä liiallisesta riskinotosta. Nämä tekijät näkyvät erityisesti suistumisonnettomuuksissa, joissa Liikenneturvan mukaan menehtyy 40 prosenttia kaikista liikenneonnettomuuksien nuorista uhreista. Myös yli kolmannes nuorten liikenneonnettomuuksissa tapahtuvista loukkaantumisista sattuu juuri suistumisonnettomuuksissa. Kohtaamisonnettomuudet ovat toiseksi yleisin kuolemaan johtava onnettomuus. Tieliikenteessä rattijuopumuksen takia kuolevista ja loukkaantuvista yli kolmasosa on nuoria. Nuoriin naisiin verrattuna nuorilla miehillä on moninkertainen riski kuolla liikenneonnettomuudessa.

Nuorille sattuu liikenneonnettomuuksia erityisesti kesällä, jolloin nuoret liikkuvat paljon. Joka kolmas henkilövahingoista tapahtuu kesällä eli kesä-elokuussa. Tyypillisimmin nuorten onnettomuudet tapahtuvat tilastojen mukaan viikonloppuisin. Vuoden aikana tapahtuvista kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista yli puolet sattuu viikonloppuisin. Nuoret ajavat mielellään öisin ja esimerkiksi henkilöautojen kuolemaan johtavista onnettomuuksista noin puolet tapahtuu yöllä. Onnettomuusriski kasvaa suureksi näyttämisen halun takia erityisesti silloin, kun kyydissä on kavereita.

Nuorten liikennekasvatus

Nuorten onnettomuustilastojen ollessa näin synkkiä, on aiheellista pohtia, mitä asialle voisi tehdä. Nuorten asennoitumista liikenteeseen ja heidän liikennekäyttäytymistään voidaan pyrkiä muuttamaan muun muassa tarjoamalla tietoa ja tosiasioita turvallisesta liikkumisesta ja liikenneonnettomuuksien seuraamuksista. Liikenteessä nuori ei välttämättä osaa ajatella omien tekojensa seurauksia. Nuorten omasta mielestä tehokkain keino vähentää onnettomuuksia on esimerkiksi autokouluissa tapahtuva valistustyö sekä liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden nuorten tarinoiden kuuntelu.

Nuorten mielestä kaikista tehokkaimpia liikennekasvatusmetodeja ovat pehmeät ja motivoivat, nuoren omaan harkintakykyyn luottavat keinot. Nuoret eivät pidä valvontaa tai kovempia rangaistuksia yhtä tehokkaina keinoina vähentää nuorille sattuvia onnettomuuksia. Liikenneturva korostaa, että nuoren oman perheen tuella sekä autokouluissa ja kouluissa tapahtuvalla liikennekasvatuksella on kaikista tärkein rooli, kun pyritään ehkäisemään nuorille tapahtuvia onnettomuuksia ja opettamaan turvallisempaa ajotapaa. Näihin tavoitteisiin myös Liikenneturva pyrkii omilla toimenpiteillään.

Liikenneturvan toimenpiteet onnettomuuksien vähentämiseksi

Liikenneturva tarjoaa ennen kaikkea taustatukea vanhemmille, autokouluille sekä oppilaitoksille tuottamalla ohjeita ja oppimateriaaleja, joiden avulla vanhempia ja opettajia perehdytetään nuorten liikennekasvatukseen. Nuoriin pyritään vaikuttamaan erityisesti vanhempien sekä nuorten omien vertaisryhmien kautta. Liikenneturva tekee yhteistyötä myös toisen asteen oppilaitosten, nuorisotoimen ja puolustusvoimien kanssa. Kaikki nuoret eivät ole samanlaisia, mutta tutkimusten mukaan useimmat nuoret kuuntelevat parhaiten vertaisiaan eli muita nuoria.

Nuorten miesten asennekasvatus

Valistustyössä isoin haaste ovat nuoret miehet, jotka ovat osallisina valtaosassa nuorille tapahtuvista liikenneonnettomuuksista. Nuorten miesten ajotavalle on tyypillistä lyhyet turvavälit, suuri ajonopeus, piittaamattomuus säännöistä, humalassa ajaminen sekä turvavyön käytön laiminlyönti. Liikenneturvan ahkerasta valistustyöstä huolimatta nuorille miehille sattuu paljon onnettomuuksia. Ne kuitenkin kasautuvat samoille henkilöille: valtaosalla onnettomuuksiin joutuvista nuorista miehistä on aiempia liikennerikkomuksia. Nuorten miesten liikennekäyttäytymistä pyritään muuttamaan muun muassa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

Särmänä liikenteeseen

Särmänä liikenteeseen on Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteinen projekti, jonka avulla pyritään vähentämään nuorten miesten riskikäyttäytymistä liikenteessä. Projektissa tuodaan koulutuksen kautta esiin yleisimmät liikenneonnettomuuksia aiheuttavat syyt: väsymys, nopeus, alkoholi, tarkkaamattomuus ja turvavyön käytön laiminlyönti. Valistustyössä korostetaan konkreettisia keinoja onnettomuuksien välttämiseen, kuten nollalinjaa päihteiden suhteen. Projektin tavoitteena on saada nuoret miehet itse pohtimaan, miten omaa käyttäytymistä muuttamalla voi vähentää liikenneonnettomuuksien riskejä.

Nuorille sattuu yhä liikaa onnettomuuksia

Viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorten kuolemaan tai loukkaantumiseen johtavien onnettomuuksien määrä on vähentynyt lähes puolella. Silti tilastot nuorille sattuvista liikenneonnettomuuksista ovat yhä synkkää luettavaa. Riski joutua onnettomuuksiin vähenee nuorilla kuljettajilla ajokokemuksen ja iän kertymisen myötä. Myös Liikenneturva tekee arvokasta työtä pyrkiessään muuttamaan nuorten asennoitumista liikenteeseen muun muassa kouluissa tapahtuvan valistustyön kautta. Isoin haaste on pyrkiä vähentämään nuorille miehille sattuvia liikenneonnettomuuksia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *